logo
zastava
slika
MAPA PIJACA I INFORMACIJE
Marketing

О Г Л А С

На основу Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,давања у закуп ствари у јавној својини односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Службени гласник РС16/2018) , Правилника о начину издавања на коришћење пијачног простора бр. 2401 од 07.04.2014. г. Методологије примене цена за пословни простор, магацински простор и адапт. пријачно место бр. 6935 од 06. 12. 2012 г. и Одлуке Надзорног одбора бр. 2943/ 29. 04. 2015.г. бр.1355 од 07. 03. 2016.г. бр. 3902 од 29. 06. 2016.г. бр. 635 од 27. 01. 2017.г. и Одлуке бр.5489/1 23. 07. 2018.г. ЈКП „Градске тржнице“, дана 17.09.2018. г. расписује :

ЈКП »ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ«
ул. Вука Караџића бр.2, Kрагујевац
расписује
О Г Л А С
за давање у закуп пословног простора
дана 26. 09. 2018. год. у 10,00 часова

I.„Аеродром“пијаца
ул. Светогорска бб, Крагујевац

а)3 пословнa простора –локала

пословни простор-локал бр. 14, површине 20,50 м2
пословни простор –локал бр. 26, површине 21,00 м2
пословни простор-локал бр. 35,површине 21,60 м2

Почетна лицитациона цена закупнине за локал по м2, за авансну уплату закупнине :

-11 бодова без ПДВ-а , за закупни период одтри године са авансном уплатом закупнине унапред, за период од једне години;

-12 бодова без ПДВ-а , за закупни период од једне године са авансном уплатом закупнине унапред, за период од 6 месеци;

Почетна лицитациона цена закупнине по м2 без авансне уплате закупнине :
-13,00 бодова без ПДВ-а , за закупни период од једне године, 
са месечним уплатама закупнине.
Приоритет у поступку лицитације имају лица која су заинтересована за авансне уплате закупнине, за период од три године са авансном уплатом закупнине унапред, на период од 1 године .
У случају постигнуте исте цене закупнине по м2, лицитира се период авансне уплате закупнине .Уплата аванса врши се на дан закључења Уговора.

б)магацин-подрум, површине од 21,46 м2

Почетна лицитациона цена по м2 је 8,5 бодова без ПДВ-а,

Период закупа: 1 годинаса месечним уплатама закупнине.

ц)aдаптирано пијачно место за киоск 
површине 4,00 м2

Почетна лицитациона цена закупнине по м2 је 25 бодова по м2, без ПДВ-а. 
Период закупа: 1 година,са месечним уплатама закупнине.

ОпштиусловиОгласасу:

• Правоучешћаналицитацијиимајупредузетници, правна и физичкалица (којасу у обавезидасерегиструјукод АПР-а) осимлицакојаимајудоспела, а неизмиренадуговањапрема ЈКП,,Градскетржнице" побилокомоснову и лицачијитекућирачуни у последњатримесеца нисубили у блокадидужеод 15 данa.
• Учесницилицитацијесудужниданајкасниједана 26.09.2018г. до 9,30 часова услужбикомерцијале у седиштуПредузећа, доставеПријавузаучешћеналицитацијисадоказом о уплaтикауције идепозита.
• Пријавафизичкихлицатребадасадржи: име и презиме, адресупребивалишта, ЈМБГ, бројличнекарте, бројтелефона, копијупризнанице о уплатикауције и депозитазаучешћеналицитацији,бројтекућеграчуна накојићесеизвршитиповраћајдепозита и потписподносиоцапријаве,као и Изјавудаће у рокуод 15 данарегистроватирадњу у АПР-у. Акосеради о предузетнику, пријавапореднаведнихподатакатребадасасаржи и податке о упису у регистарнадлежногоргана (број, датум и називоргана) и порескиидентификационброј. 
• Пријаваправнихлицатребадасадржи: решењеиз АПР-а,назив и седиштеправноглица, ПИБ, матичниброј, потписовлашћеноглицаоверенпечатом, бројтелефона, овлашћењезалицекојеучествујеналицитацији, име и презимеособе законтакт,копијупризнанице о уплатикауције и депозитазаучешћеналицитацији,бројрачунанакојићесеизвршитиповраћајдепозита и потписовлашћеноглица.
• Закупац нема право издавања закупљеног локала у подзакуп другом правном лицу или предузетнику по било ком основу.
• Кауцијанаиметрошковаоглашавањаизноси500,00 динара и невраћа се учесницима лицитације.
• Депозитза учешће на лицитацији уплаћујесе по предрачунуу износуод 100% месечне закупнинеу зависности од опредељене вредности закупнине попочетнојлицитационојцениу динарскојпротиввредностисредњегкурсаевра НБС надануплате, натекућирачунПредузећабр. 125-1827759-38 код „Пиреус“ банке, филијала Крагујевац заправналицаилинаблагајниПредузећазафизичкалица, преодржавањалицитацијенајкасније26.09.2018.год. до 9,30 часова.
• Поступакјавногнадметањасматрасеуспелим и у случајудасепријавинајмањеједанучесниккојиприхватапочетнулицитационуценузакупнине.
• Лицитационикоракзалокале ,магацин и киоскизноси ½ бодапо м2. 
Напомена:1 бод-1 евро (у динарскојпротиввредностиприменомсредњегкурсаевра НБС надануплате).

• Учесникулицитацијекојијепонудионајвећуцену закупнине или најдужи период авансне уплате закупнине (у случају постигнуте исте цене закупнине) чиме је оствариоусловзазакључењеУговора о закупу, депозитсеневраћавећулази у износзакупнине.ОсталимучесницимадепозитсевраћанаконпотписивањаУговора о закупусаучесником који је стекао услов за закључење Уговора о закупу.
• УколикоучесниклицитацијенепотпишеУговор о закупу у рокуодтриданаодданаодржавањалицитације и не изврши уплату преосталог дела авансне закупнине губиправонаповраћајдепозита а Уговорсезакључујесаследећимпонуђачемкојијепонудионајвећуценузакупнине, или најдужи период авансне уплате закупнине (у случају постигнуте исте цене закупнине).
• Правонаповраћајдепозитагубеправна и физичкалицауколикосе и поредподнетеПријавенепојаве,закаснеилиодустануодучешћаналицитацији у заказаномтермину. 
• Уговор о закупупословногпросторазалокале на“ Аеродром“ пијаци закључује се у зависностиодопредељењаучесникалицитације,на период од 1 или 3 године, а за адаптирано пијачно место – киоск и за магацински простор на период од 1 године.
• Закупац нема право да износи и излаже робу испред локала, уколико није закључио Уговор о закупу изложбеног простора испред локала.
• Закупацсеобавезуједакаосредствообезбеђењаплаћања ,приликомзакључењаУговоранапериододједнегодинесамесечнимуплатамазакупнине, депонујеизнос у висиниједнемесечнезакупнинеса ПДВ-ом,каогаранцијуплаћањаобавезаизУговора о закупулокалапрезакључењаУговора.
• КодавансноуплаћенезакупнинеЗакупацкојисамовољнонапустилокал, или за случајеве раскида Уговора, нема право на поврћај уплаћене закпнине. 
• Учесницилицитацијемогу усмено да уложеПриговор на Записник утоку одржавања лицитације. КомисијадоносиОдлукупоПриговору и усмено јесаопштаваучесницималицитације. Уколикоучесникнијезадовољан ОдлукомкомисијенауложениПриговор, можедаподнесеписаниПриговордиректору у рокуод 24 часаодзавршеткалицитације, подусловомдајеуложиоПриговор у токусамелицитације. 
• Лицитацијаћесеодржатидана26.09.2018.г. у 10,00 часова у службенојпросторијипијаце „Центар“,улВукаКараџића бр.2, Крагујевац.
• Пословнипросторкојисеиздаје, можесевидетисвакоградногдана у временуод 8,00 до 15,00 часова,на „Аеродром “ пијаци.
• Ближеинформацијесемогудобитинателефон JKП »Градскетржнице« Kрагујевац, бр. 034/301-625 у служби комерцијале у временуод 8,00 до 15,00 часова.


OGLAS 


На основу Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,давања у закуп ствари у јавној својини односно привављања и уступања искоришћавања дргих имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Службени гласник РС бр. 16/2018), Правилника о начину издавања на коришћење пијачног простора бр. 2401 од 07.04.2014.год.и Одлуке Надзорног одбора бр.5181.год. 05. 09. 2017.год. , ЈКП „Градске тржнице“, дана 06.09.2018. г. расписује :

ЈКП »ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ«
ул. Вука Караџића бр.2, Kрагујевац
расписује

О Г Л А С
за давање у закуп пословног простора
локала –као магацинског простора 
дана 14. 09. 2018. год. у 10,00 часова

I. „ЦЕНТАР“пијаца
ул. Вука Караџића бр 2, Крагујевац

а) 3 пословна простора –локала

пословни простор-локал бр. 3површине 16,50 м2
пословни простор-локал бр. 7површине 14,00 м2
пословни простор-локал бр. 15површине 14,00 м2

Почетна лицитациона цена за локале као магацински простор је :

-3 бода без ПДВ-а , за закупни период од 1 (једног) до 3(три) месеца, 
са месечним уплатама закупнине.

Напомена:1бод=1 евро (у динарскојпротиввредностиприменомсредњегкурсаевра НБС надануплате)

II.„Аеродром“пијаца
ул. Светогорска бб, Крагујевац

а)1 пословни простор –локал

пословни простор-локал бр. 16, површине 17,50 м2

Почетна лицитациона цена закупнине за локал по м2, за авансну уплату закупнине :

-11 бодова без ПДВ-а , за закупни период одтри године са авансном уплатом закупнине унапред, за период од једне години;

-12 бодова без ПДВ-а , за закупни период од једне године са авансном уплатом закупнине унапред, за период од 6 месеци;

Почетна лицитациона цена закупнине по м2 без авансне уплате закупнине :

-13,00 бодова без ПДВ-а , за закупни период од једне године, 
са месечним уплатама закупнине.
Приоритет у поступку лицитације имају лица која су заинтересована за авансне уплате закупнине, за период од три године са авансном уплатом закупнине унапред, на период од 1 године .

У случају постигнуте исте цене закупнине по м2, лицитира се период авансне уплате закупнине .Уплата аванса врши се на дан закључења Уговора.

ОпштиусловиОгласасу:

• Правоучешћаналицитацијиимајупредузетници, правна и физичкалица (којасу у обавезидасерегиструјукод АПР-а) осимлицакојаимајудоспела, а неизмиренадуговањапрема ЈКП,,Градскетржнице" побилокомоснову и лицачијитекућирачуни у последњатримесеца нисубила у блокадидужеод 15 данa.
• Учесницилицитацијесудужниданајкасниједана 14.09.2018г. до 9,30 часова услужбикомерцијале у седиштуПредузећа, доставеПријавузаучешћеналицитацијисадоказом о уплaтикауције идепозита.
• Пријавафизичкихлицатребадасадржи: име и презиме, адресупребивалишта, ЈМБГ, бројличнекарте, бројтелефона, копијупризнанице о уплатикауције и депозитазаучешћеналицитацији,бројтекућеграчуна накојићесеизвршитиповраћајдепозита и потписподносиоцапријаве,као и Изјавудаће у рокуод 15 данарегистроватирадњу у АПР-у. Акосеради о предузетнику, пријавапореднаведнихподатакатребадасасаржи и податке о упису у регистарнадлежногоргана (број, датум и називоргана) и порескиидентификационброј.

• Пријаваправнихлицатребадасадржи: решењеиз АПР-а,назив и седиштеправноглица, ПИБ, матичниброј, потписовлашћеноглицаоверенпечатом, бројтелефона, овлашћењезалицекојеучествујеналицитацији, име и презимеособе законтакт,копијупризнанице о уплатикауције и депозитазаучешћеналицитацији,бројрачунанакојићесеизвршитиповраћајдепозита и потписовлашћеноглица.
• Закупац нема право издавања закупљеног локала у подзакуп другом правном лицу или предузетнику по било ком основу.
• Кауцијанаиметрошковаоглашавањаизноси500,00 динара и невраћа се учесницима лицитације.
• Депозитза учешће на лицитацији се уплаћујесе по предрачунуу износуод 100% месечне закупнинепопочетнојлицитационојцениу динарскојпротиввредностисредњегкурсаевра НБС надануплате, натекућирачунПредузећабр. 125-1827759-38 код „Пиреус“ банке, филијала Крагујевац заправналицаилинаблагајниПредузећазафизичкалица, преодржавањалицитације,најкасније14.09.2018.год.до 9,30 часова.
• Поступакјавногнадметањасматрасеуспелим и у случајудасепријавинајмањеједанучесниккојиприхватапочетнулицитационуценузакупнине.
• Лицитационикоракзалокалеизноси ½ бодапо м2.
Напомена:1 бод-1 евро (у динарскојпротиввредностиприменомсредњегкурсаевра НБС надануплате).
• Учесникулицитацијекојијепонудионајвећуцену закупнине,чиме је оствариоусловзазакључењеУговора о закупу, депозитсеневраћавећулази у износзакупнине.ОсталимучесницимадепозитсевраћанаконпотписивањаУговора о закупусаучесником који је стекао услов за закључење Уговора о закупу.
• УколикоучесниклицитацијенепотпишеУговор о закупу у рокуодтриданаодданаодржавањалицитације,губиправонаповраћајдепозита, а Уговорсезакључујесаследећимпонуђачемкојијепонудионајвећуценузакупнине.
• Правонаповраћајдепозитагубеправна и физичкалицауколикосе и поредподнетеПријавенепојаве,закаснеилиодсутануодучешћаналицитацији у заказаномтермину. 
• Уговор о закупупословногпросторазалокале –као магацински простор закључујусе на период од једног до три месеца.
• Закупац нема право да износи и излаже робу испред локала, уколико није закључио Уговор о закупу изложбеног простора испред локала.
• Учесницилицитацијемогу усмено да уложеПриговор на Записник утоку одржавања лицитације. КомисијадоносиОдлукупоПриговору и усмено јесаопштаваучесницималицитације. Уколикоучесникнијезадовољан ОдлукомкомисијенауложениПриговор, можедаподнесеписаниПриговордиректору у рокуод 24 часаодзавршеткалицитације, подусловомдајеуложиоПриговор у токусамелицитације. 
• Лицитацијаћесеодржатидана14.09.2018.г. у 10,00 часова у службенојпросторијипијаце „Центар“,улВукаКараџића бр.2, Крагујевац.
• Пословнипросторкојисеиздаје, можесевидетисвакоградногдана у временуод 8,00 до 15,00 часова,на“ „Центар „ пијаци.
• Ближеинформацијесемогудобитинателефон JKП »Градскетржнице« Kрагујевац, бр. 034/301-625 у служби комерцијале у временуод 8,00 до 15,00 часова.


31.08.2018

Zasto haljina Sherri Hill, kada moze i ovako ?! Dovoljno je da se uputite na jednu od pijaca Jkp " Gradske trznice " i budete malo mastoviti i kreativni. A ukoliko Vam preostane , procitajte u nastavku teksta o kupusu sve od A do S.

Kupus sladak, kiseo, kao salata, glavno jelo ili dodatak, sa mesom ili bez njega, pored pasulja i krompira osnova je naše kuhinje. U našem narodu koristi se i kao hrana i kao lek i to sa razlogom. Ovo moćno povrće pravi je melem za ceo organizam.
Ovo povrće ima antioksidansno i antiseptičko dejstvo, jača imunitet i povoljno deluje u slučaju brojnih bolesti i tegoba od artritisa, preko srčanih bolesti do bronhitisa, malokrvnosti, mamurluka, osteoporoze, plućnih bolesti i regulisanja varenja.

Kupus je povrće visoke biološke i niske kalorijske vrednosti (24 kcal/100 g), a prosečno sadrži: 92,52% vode; 1,21% belančevina; 0,18% masti i 2,3% dijetetskih vlakana. Najviše su zastupljeni: vitamin C (42 mg/100 g) i beta-karoten (provitamin vitamina A), a zatim slede minerali: kalijum, gvožđe, magnezijum, sumpor i bakar. Male količine natrijuma i povoljan odnos kalcijuma i fosfora osiguravaju maksimalno iskorištavanje kalcijuma u organizmu. Dragocena je namirnica i zbog sadržaja tartronske kiseline koja usporava pretvaranje šećera i ostalih ugljenohidrata u mast što ga čini najpoželjnom namirnicom za smanjenje telesne težine.
ako su sve vrste kupusa izuzetno zdrave, postoje određene razlike između sorta. Danas su nam na raspolaganju zeleni, crveni, savoj, kineski kupusi “pe tsai” ili “bok choi”…

Poslednja istraživanja pokazala su da crveni kupus sadrži više vitamina C od belog, a ima i više antioksidanata, posebno antocijanina, za koji je dokazano da štiti ćelije mozga.

Iako nije toliko popularan u našoj ishrani, kineski kupus ima manje celuloze, brže i lakše se priprema, tako da se preporučuje svima koji imaju problema sa varenjem celuloze. Uz to kineski kupus podstiče regeneraciju ćelija, pa je idealna namirnica za sve one koji su skoro operisani.

Jos jedna stvar koju treba da znate u vezi kupusa je da iako je jako bogat celulozom, koja poboljšava varenje i čisti organizam, neki ljudi ovo povrće teško vare. Može se dogoditi i da dovode do nadutosti, ali je glavni krivac za to upravo je kuvanje u vodi, jer ga voda lišava elemenata koji pogoduju dobrom varenju. Ako ne možete uvek da ga jedete u sirovom stanju, možete da ga kuvate na pari. Ili da tokom kuvanja dodate malo kima.

1112

13

20.12.2016

Veliko akcijsko sniženje svih artikala na šarenoj pijaci od 20 do 31 decembra.A dok vi kupujete po atraktivnim cenama naš deda Mraz će se pobrinuti za radost vaših mališana.Vaša Šarena pijaca.

1

 

JKP "Gradske tržnice" Kragujevac ažurirano Wednesday, 19-Sep-2018 facebooktwitter
JKP "Gradske tržnice" Kragujevac
Vuka Karadžića br.2 , tel.034/301-625